Om NordicHub och
dess aktiviteter

Vad är NordicHub?

För att utveckla den nationella ekonomin och konkurrenskraften krävs det starkare nordiskt samarbete, eftersom vi tillsammans har möjligheten att konkurrera och nå framgång på globala marknader. Flera av innovationsaktiviteterna i Norden sker i regionala och nationella kluster, vilket betyder att man bör länka ihop dem för att främja fruktbart samarbete. Samtidigt är det finländska klusterfältet mycket splittrat och en helhetsuppfattning om det är bristfälligt.

Sporrad av detta har NordicHub formats med dessa två huvudfunktioner:

  • Vi är en plattform för finländskt klusterarbete och dess utveckling. Vår målsättning är att framhäva och förena finländska kluster. Vi vill öka på informationsutbytet så att inte enbart klusteraktörernas, men även beslutsfattares och den bredare publikens kännedom och kunskap om kluster och klusterverksamhet skall öka.
  • Vi agerar som en brobyggare vars målsättning är att föra samman finländska kluster med nordiska kluster och främja samarbete mellan dem. Vi gör detta i tätt samarbete med våra nordiska partners. Vår målsättning är även att tillsammans inleda samarbetsprojekt och presentera nya helhetslösningar genom modernt samt proaktivt ekosystemtänk.

”The Nordic countries share a history of more than a thousand years in cooperation, family ties, trade and culture. Cross-border cooperation in the Nordic countries is as important as economic growth and prosperity in countries and regions. Mutual trade relations, exchanges of experience and new contacts will contribute to strengthening Nordic cohesion. Together the Nordic countries, one of the world’s strongest economies, can jointly act as an active player in the global marketplace.” 

-Mathias Lindström, Kvarken Council

Vision

NordicHub är en nationell aktör,  som  bygger  ett starkt, nordiskt nätverk till stöd för företag och kluster.

Mission

Att öka de små och medelstora företagens export till Norden och från Norden ut i världen genom starkare samarbete och nätverk.

Mål

NordicHub skapar starka samarbetsnätverk för företag och kluster mellan Finland och de övriga nordiska länderna och stärker därmed de nordiska ländernas position i den internationella konkurrensen.

NORDIC =

Kvalitet. Förtroende. Kortare förhandlingar.

DJUPT ROTAD I HISTORIEN 

GEMENSAM KULTURBAKGRUND

FLERSPRÅKIGHET SOM STYRKA

STARKA EXPORTTRADITIONER

Vad erbjuder NordicHub ?

Mera information