Vad är ett kluster?

VAD ÄR ETT KLUSTER?

Det finns inte en entydig definition för ett kluster. Traditionellt1 har man med kluster refererat till en grupp sammanlänkade aktörer inom ett visst geografiskt område. Utöver den geografiska placeringen har dessa aktörer även något tema såsom gemensam bransch. Dessutom har den vanliga synen varit att dessa aktörer bör representera den så kallade Triple Helix -modellen. Med andra ord bör klustret ha företag, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt offentliga sektorns aktörer. De senaste åren har vissa ifrågasatt ifall Triple Helix -modellen är tillräckligt omfattande för att beskriva framgångsrika kluster2. I den så kallade Pentagon/Penta Helix -modellen tar man med utöver de tidigare nämnda aktörerna även företagare/startups och finansiärer.

 

HUR LEDER MAN KLUSTER?

Bakom ett kluster finns vanligtvis en klusterorganisation som koordinerar klustrets verksamhet och utveckling samtidigt som det stöder medlemmarnas verksamhet3. Klusterorganisationers juridiska form kan till exempel vara en andelslag, registrerad förening eller aktiebolag. Dessutom kan man komma överens om klustret genom ett formellt samarbetsavtal eller så kan det vara ett brand som någon organisation äger.

Ett framgångsrikt klusters verksamhet bör ledas. Detta betyder till exempel att klustret bör ha åtminstone en heltids personresurs (t.ex. VD eller verksamhetsledare) och tydligt/-a tema(n) som man fokuserar på. För att säkerställa verksamhetens kontinuitet vore det viktigt att teman är ledda från företagens/branschens gemensamma utmaningar och möjligheter. Dessutom vore det viktigt att säkerställa finansieringens kontinuitet.

 

HUR FINANSIERAR MAN ETT KLUSTERS VERKSAMHET?

I många länder (t.ex. Norge, Danmark och Canada) finns ett nationellt klusterprogram genom vilket klustren får finansiering. I Finland finns inte ett sådan här program, vilket betyder att privat finansiering får en central roll för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Kluster kan samla detta till exempel genom medlemsavgifter. Dessutom vet vi att framgångsrika kluster har även andra inkomstkällor såsom projekt, evenemang och stöd.

Angående internationell projektfinansiering är följande portaler relevanta för kluster:

 

VARFÖR ÄR KLUSTER VIKTIGA?

Kluster har en viktig roll både för företagen och regionens andra aktörer.

Vi vet till exempel att kluster har en positiv inverkan på företagens konkurrenskraft och internationalisering. Enligt en undersökning gjord i Danmark4 har medlemsföretag i kluster bl.a.:

  • 4x mer troligt innovationsverksamhet
  • 3,6 % högre produktivitetstillväxt
  • 14 % har internationell verksamhet (jämfört 5–6 % för de som inte är med i kluster)

Enligt Cluster Panorama Report 20215 har kluster även en positiv inverkan på regionens konkurrenskraft. Bland annat BKT per capita och företagens F&U investeringar är högre i regioner där det finns kluster.

 

FINLÄNDSKA OCH INTERNATIONELLA KLUSTERFÄLTET

I Finland finns det över 50 kluster varav flera finns med i NordicHubs nätverk. I hela Europa finns det sedan över 1500 kluster6 varav flera finns i European Cluster Collaboration Platforms klusterportal. Om vi ser globalt så talar man om över 7000 innovationskluster7.

I Finland finns inte ett nationellt klusterprogram, medan det finns i till exempel Norge, Danmark och Canada. Genom dessa klusterprogram koordinerar och finansierar länderna klustrens verksamhet, och ser dem som viktiga å ena sidan för enskilda företag och å andra sidan för regionernas och ländernas välmående.

Kluster inom de andra nordiska länderna är ofta vana vid att samarbeta sinsemellan. Vi anser att finländska kluster ofta är utanför dessa aktiviteter och enligt oss borde de ske en ändring på detta. Nordiskt klustersamarbete erbjuder många fördelar, såsom möjligheter att få ökning till exporten och tillväxten. Därmed är NordicHubs uppgift att fungera som en brobyggare mellan finländska kluster och kluster i andra nordiska länder. För att lyckas med detta fungerar NordicHub även som en plattform, som för samman finländska kluster och hjälper dem i sina aktiviteter.

 

INTERNATIONELLA KLUSTERAKTÖRER OCH -EVENEMANG

Här finns samlat betydande internationella klusteraktörer, -evenemang och -evenemangsserier. Kategoriseringen är gjord på basen av organisatören och genom att klicka på organisatören eller evenemanget kommer du till dess hemsida.

European Cluster Collaboration Platform

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) är en samarbetsplattform för Europas kluster grundat av Europeiska kommissionen. ECCP erbjuder aktuella evenemang, relevant information (t.ex. om finansieringsmöjligheter) samt goda nätverkningsmöjligheter åt kluster. Målsättningen är att genom verksamheten förstärka europeiska aktörers, framför allt SMF-företags, produktivitet, innovationskraft, internationalisering och resurseffektivitet. ECCP finansieras genom EU:s COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) -programmet.

I ECCP:s evenemangskalender hittar du alla deras evenemang. Här kommer några utplockade evenemang och evenemangsserie:

TCI Network

TCI Network är ett ledande globalt nätverk för kluster och innovationsekosystem samt de personer och organisationer som verkar inom dem. TCI arrangerar olika fysiska och virtuella evenemang ämnade för kluster och du hittar dem genom att klicka här. Årets höjdpunkt är TCI Global Conference.

Mera information