Klusteritietoa

MIKÄ ON KLUSTERI?

Klusterista ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä käsitettä. Perinteisesti1 klusterilla on viitattu ryhmään toisiinsa linkittyneitä toimijoita tietyllä maantieteellisellä alueella. Maantieteellisen sijainnin lisäsi näitä toimijoita myös yhdistää jokin teema kuten yhteinen ala. Lisäksi yleisen käsityksen mukaan on ajateltu, että näiden toimijoiden tulee kattaa niin sanottu Triple Helix -malli. Toisin sanoen, mukana tulee olla yrityksiä, tutkimus- ja koulutuslaitoksia sekä julkisen sektorin toimijoita. Viime vuosina jotkut ovat pohtineet, onko Triple Helix -malli tarpeeksi kattava kuvaamaan menestyviä klustereita2. Niin sanotussa Pentagon / Penta Helix -mallissa mukaan otetaan edellä mainittujen toimijoiden lisäksi yrittäjät/startupit ja rahoittajat.

 

MITEN KLUSTEREITA JOHDETAAN?

Klustereiden takaa löytyy useimmiten klusteriorganisaatio, joka koordinoi klusterin toimintaa ja kehitystä samalla tukien sen jäsenten toimintaa3. Klusteriorganisaation juridinen muoto voi olla esimerkiksi osuuskunta, rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö. Lisäksi klusterista voidaan sopia muodollisen yhteistyösopimuksen kautta tai se voi olla brändi, jonka jokin organisaatio omistaa.

Menestyäkseen klusterin toiminnan tulee olla johdettua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että klusterilla tulisi olla vähintään yksi täysipäiväinen henkilöresurssi (esim. toimitus-/toiminnanjohtaja) ja selkeä(t) teema(t) joihin keskitytään. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi olisi tärkeää, että teemat ovat johdettuja yritysten/alan yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi toiminnan rahoituksen jatkuvuus tulisi taata.

 

MITEN KLUSTERIN TOIMINTAA RAHOITETAAN?

Monissa maissa (esim. Norja, Tanska, Kanada) löytyy kansallinen klusteriohjelma, jonka kautta klusterit saavat rahoitusta. Suomessa tällaista ohjelmaa ei ole, jolloin yksityinen rahoitus nousee keskeiseen asemaan toiminnan jatkuvuuden kannalta. Klusterit voivat kerätä tätä esimerkiksi jäsenmaksujen kautta. Lisäksi tiedämme, että menestyvillä klustereilla on myös muita tulonlähteitä kuten projekteja, tapahtumia ja tukia.

Kansainvälistä projektirahoitusta ajatellen seuraavat rahoitusportaalit ovat relevantteja klustereiden kannalta:

 

MIKSI KLUSTERIT OVAT TÄRKEITÄ?

Klustereilla on tärkeä rooli sekä yritysten että alueen muiden toimijoiden kannalta.

Tiedämme esimeriksi, että klustereilla on positiivinen vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan4 klustereiden jäsenyrityksillä on mm.:

  • 4X todennäköisemmin innovaatiotoimintaa
  • 3,6 % korkeampi tuottavuuden kasvu
  • 14 % on kansainvälistä toimintaa (vrt. 5–6 % ei klustereissa mukana olevilla)

Lisäksi European Cluster Panorama 2021 raportin5 mukaan klustereilla on positiivinen vaikutus alueen kilpailukykyyn. Muun muassa BKT per capita ja yritysten T&K investoinnit ovat korkeampia alueilla, joissa on klustereita.

 

SUOMALAINEN JA KANSAINVÄLINEN KLUSTERIKENTTÄ

Suomessa on yli 50 klusteria, joista useat löytyvät NordicHubin verkostosta. Koko Euroopassa on taas yli 1500 klusteria6, joista useat löytyvät European Cluster Collaboration Platformin klusteriportaalista. Jos katsomme maailmanlaajuisesti, niin puhutaan yli 7000 innovaatioklusterista7.

Suomessa ei ole kansallista klusteriohjelmaa, kun taas esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Kanadassa sellaiset löytyvät. Näiden klusteriohjelmien kautta maat koordinoivat ja rahoittavat klustereiden toimintaa nähden ne tärkeinä yksittäisten yritysten ja toisessa päässä alueiden ja koko maan hyvinvoinnin kannalta.

Muiden Pohjoismaiden klusterit ovat usein tottuneet tekemään yhteistyötä toistensa kanssa. Koemme, että suomalaiset klusterit ovat usein näiden aktiviteettien ulkopuolella ja mielestämme tähän tulee saada aikaan muutos. Pohjoismainen klusteriyhteistyö tarjoaa monia hyötyjä, kuten mahdollisuuksia saada lisää vientiä ja kasvua. Näin ollen NordicHubin tehtävänä on toimia sillanrakentajana suomalaisten ja muiden Pohjoismaiden klustereiden välillä. Tässä onnistuakseen NordicHub toimii myös alustana, joka tuo yhteen suomalaiset klusterit ja auttaa heitä toiminnoissaan.

 

KANSAINVÄLISIÄ KLUSTERITOIMIJOITA JA -TAPAHTUMIA

Alle olemme koonneet merkittäviä kansainvälisiä klusteritoimijoita, -tapahtumia ja -tapahtumasarjoja. Kategorisointi on tehty järjestäjän mukaan ja klikkaamalla järjestäjän tai tapahtuman nimeä pääset sen kotisivulle.

European Cluster Collaboration Platform

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) on Euroopan komission perustama Euroopan klustereiden yhteistyöalusta. ECCP tarjoaa klustereille ajankohtaisia tapahtumia, tarpeellista tietoa (esim. rahoitusmahdollisuudet) sekä hyviä verkostoitumismahdollisuuksia. Toiminnan kautta tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden, etenkin PK-yritysten, tuottavuutta, innovatiivisuutta, kansainvälistymistä ja resurssitehokkuutta. ECCP rahoitetaan EU:n COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) -ohjelman kautta.

ECCP:n tapahtumakalenterista löydät kaikki heidän tapahtumansa. Tässä poimittuna joitain keskeisiä tapahtumia ja tapahtumasarjoja:

 

TCI Network

TCI Network on johtava globaali verkosto klustereille ja innovaatioekosysteemeille sekä niissä toimiville henkilöille ja organisaatioille. TCI järjestää erilaisia klustereille suunnattuja fyysisiä ja virtuaalisia tapahtumia, jotka löydät klikkaamalla tästä. Vuoden kohokohtana on TCI Global Conference. Vuoden 2023 konferenssi järjestetään 7.-9.11.2023 Reykjavikissa, Islannissa teemalla ’New landscapes in cluster development’.

 

Lisätietoa