NordicHub-pilottihanke pk-yritysten viennin tukena

Pohjanmaan ELYn toteutti NordicHub-pilottihankkeen, jolla haluttiin saada pohjoismainen kansainvälistymistä edistävä verkosto näkyväksi. Hanke rahoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön kumppanuuspilottien kehittämiseen tarkoitetulla projektirahalla.

Pk-yrityksille Pohjoismaat on usein ensimmäinen vientialue. Tärkein syy NordicHub-hankkeen käynnistämiselle on kansainvälistymiseen liittyvien palvelujen parempi hyödynnettävyys yritysten näkökulmasta, kertoo hankkeen vetäjä Vesa Kojola.

Monesti olen miettinyt sitä, miten paljon toimijoita yritysten apuna on ja miten vaikea tuosta joukosta on löytää se osaavin ja uskottavin. Uusia kontakteja syntyy ja vanhoja poistuu, Vesa pohtii.

Pilottihanke suunniteltiin ja aineisto hankittiin vuonna 2019 ja keväällä 2020. Alkukesästä 2020 toteutettiin kolmannen vaiheen markkinaesittelyjä.

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa materiaalia kansainvälistymisen aktivoimiseksi. Siinä on onnistuttu erinomaisesti, Vesa Kojola iloitsee.

NordicHub-pilottihankkeen kolme päätavoitetta.

  1. Kansainvälistymispalveluja tarjoavan verkoston toimijoiden päivitys Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin osalta.
  2. Selkeän ja innostavan palvelumateriaalin tekeminen viennin aktivoimiseksi Pohjoismaihin. Materiaalia hyödynnetään kansallisesti esimerkkinä vientiä aloittaville yrityksille.
  3. Pilotin tuloksista järjestetään Pohjoismaisia markkinoita esitteleviä tilaisuuksia eri maakunnissa hyödyntäen Team Finland -koordinaattoreiden aluekontakteja.

Verkoston toimijoille ja erityisesti Viexpolle hanke on tuonut arkityöhön materiaalia ja kontakteja. Materiaalin osalta hankkeen tavoitteet saavutettiin. Viexpo hallinnoi NordicHub-brändiä ja vastaa tulosten hyödyntämisestä ja päivittämisestä.

NordicHub on Viexpon hallinnoima Pohjoismaiden markkinoille suunnattu osaamishubi. NordicHub on kaikkien suomalaisten yritysten hyödynnettävissä silloin kun kansainvälistyminen pohjoismaiden suuntaan on ajankohtainen ja apua tarvitaan. NordicHub on helpoin ja luotettavin kanava näille markkinoille ja oikeisiin kontakteihin.

Vesa Kojola uskoo, että NordicHubin kohderyhmä saavutetaan parhaiten hyödyntäen kansallista jokaisessa maakunnassa toimivaa Team Finland -koordinaattoria, jotka tuntevat oman maakuntansa yritykset ja muut toimijat parhaiten.

Tulevaisuuden NordicHubin Vesa Kojola näkee matalan kynnyksen kansainvälistymisen reittinä niille yrityksille, joita kasvu viennin avulla kiinnostaa. Yritykset uskovat muiden yritysten kertomia esimerkkejä ja näiden paikallisten esimerkkien esille tuominen on tärkeää, Vesa Kojola pohtii. Nordic Hubin kautta yrityksillä on lisäksi mahdollisuus löytää kansalliset vientiä tukevat rahoituspalvelut yhdeltä luukulta. Tapahtumatarjonta voisi myös olla lisämauste.

Viexpo profiloituu pohjoismaiseksi verkosto-osaajaksi, ja sillä on mahdollisuus toteuttaa laajempia kansallisia vientiä aktivoivia hankkeita NordicHubin-brändin alla, Vesa visioi.

Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että hanke on lisännyt yleistä tietoutta toimijoista palveluverkoston sisällä, kertoo Vesa Kojola.

Lopullisena pitemmän aikavälin tavoitteena on lisätä yritysten kaupankäyntiä Suomesta Pohjoismaihin ja myös yhdessä Pohjoismaisin resurssein kaukaisemmille markkinoille. Lopulliset yritysten vientiluvut kertovat onnistuttiinko aktivoinnissa lisäämään vientiä Pohjoismaihin ja yhdessä maailmalle.

Vesa Kojola on Pohjanmaan ELY-keskuksessa toimiva Team Finland -koordinaattori. Hän on pitkän uransa aikana toiminut pienissä ja suurissa yrityksissä, oppilaitoksissa sekä yritysten tutkimus- ja kehitysrahoituksessa.

Vesa osallistuu nykyisen tehtävänsä kautta NordicHubin verkoston toimintaan ja siinä erityisesti viennin rahoituksen ja palvelujen esille tuomiseen. Hän haluaa erityisesti käynnistää projektin kolmannen vaiheen eli kansallisen markkinoinnin Team Finland -verkoston kautta.

Yrittäjällä on monta riskiä kansainvälistymisen matkan varrella. Uskon NordicHubin auttavan näiden riskien minimoimisessa, Vesa Kojola pohtii.